Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 2de leerjaar

Humane wetenschappen

Inhoud

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Leerlingenprofiel

Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Studierichtingsprofiel

Je maakt kennis met filosofische begrippen en reflecteert over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies.
In de vakken sociologie en psychologie komen onder andere volgende componenten aan bod:

  • sociologische begrippen
  • analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s
  • domeinen van ontwikkeling
  • sociaal gedrag en sociale vaardigheden
  • persoonlijkheid
  • communicatiekaders

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Humane wetenschappen.

Mocht je toch graag voor een andere richting kiezen, dan is binnen de doorstroomfinaliteit de richting Maatschappij en Welzijnswetenschappen een optie. Ook de richting Economie-Moderne Talen en eventueel Moderne Talen-Wetenschappen is nog mogelijk, maar dan moeten bepaalde leerstofpakketten worden ingehaald en bijgewerkt. Binnen de dubbele finaliteit is een overstap naar de minder theoretische richting Maatschappij en Welzijn de ideale keuze.

Vervolgopleidingen na de derde graad

De richting Humane Wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Humane Wetenschappen zijn zeer uitgebreid.

Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke en sociale richtingen van het hoger onderwijs: psychologie, pedagogie, sociologie, geschiedenis, onderwijs, sociaal werk,...

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Duits 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen
  • Biologie
  • Chemie
  • Fysica
1
1
1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 2
Sociaal werk 1
Digitale geletterdheid 1
Economie 1
Totaal 32