Privacy Policy VKO Opwijk

Privacy Policy

VKO Opwijk respecteert de privacy van de gebruikers. Hoewel de meeste gegevens op deze website beschikbaar zijn zonder dat er persoonsgegevens dienen te worden verschaft, is het evenwel mogelijk dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd aan de gebruiker.

Tevens verwerken wij in het kader van onze taken persoonsgegevens. Deze worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de behandeling van persoonsgegevens en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Concreet betekent dit het volgende:
Wij waken over de kwaliteit van de gegevens: De gegevens die wij verwerken zijn juist en worden indien mogelijk geactualiseerd. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de gegevens die verkeerd of onvolledig zijn te verbeteren of te wissen.

Wij waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens:
Wij zorgen ervoor dat de personen die onder onze verantwoordelijkheid werken enkel toegang hebben tot de gegevens en deze enkel gebruiken in zover ze deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun taken. Wij informeren onze medewerkers over de voorschriften van de privacywetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Wij waken over de veiligheid van deze gegevens:
VKO Opwijk waakt over de bescherming van de gegevens tegen niet geoorloofd gebruik en voorziet hiertoe organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

VKO Opwijk garandeert het recht op informatie, het recht op toegang, het recht op verbetering van de persoonsgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere informatie via onderstaande gegevens:

VKO Opwijk
Opwijk 1745
Karenveldstraat 23